☰ Menu Prawe Menu ☰
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ IM. H. RADLIŃSKIEJ
W SIEDLCACH

                                      

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Biblioteka działa w oparciu o następujące akty prawne:
 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U., poz. 369);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 825);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 560)
 6. Statut Biblioteki

 

§ 2

 1. Biblioteka nosi nazwę: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ
  w SIEDLCACH
  , zwana dalej Biblioteką i jest publiczną placówką oświatową.
 2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Siedlce.
 3. Biblioteka obejmuje zasięgiem działania powiaty: łosicki, garwoliński, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, w których to znajdują się filie Biblioteki.

 

 

§ 3

 1. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Biblioteką jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

II  CELE  I  ZADANIA   BIBLIOTEKI

 

§ 4

 1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
  2. organizowanie i prowadzenie wspomagania:
   1. szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

      b)   bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

                           3) prowadzenia działalności informacyjnej i bibliograficznej;

      4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej

3. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

 1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, o których mowa w ust.2 pkt 1 lit. f;
 2. wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 3. realizacji podstaw programowych;
 4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 5. wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art.9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
 1. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na:
  1. zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
   1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
   2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
   3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
   4. wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.
  2. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
 2. Biblioteka może ponadto:
  1. prowadzić działalność wydawniczą,
  2. organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.
 3. Zadania, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, biblioteka realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

III ORGANY   BIBLIOTEKI

 

§ 5

 1. Organami Biblioteki są:
 1. Dyrektor Biblioteki zwany dalej „Dyrektorem”
 2. Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą”
 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Funkcje Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
 3. W Bibliotece można utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 4. Stanowisko, o którym mowa w pkt 4 powierza i z niego odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady.
 5. Osoby pełniące stanowiska kierownicze realizują zadania określone przez Dyrektora.

 

IV KOMPETENCJE  DYREKTORA

 

§ 6

 1. Do podstawowych zadań Dyrektora należy:
 1. kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
 3. przedstawianie Radzie ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 4. realizowanie uchwał Rady podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa;
 6. koordynowanie pracy filii i wydziałów;
 7. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę i prawidłowe ich wykorzystanie;
 8. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom biblioteki;
 9. przedstawianie organowi prowadzącemu sprawozdań z wykonania rocznego planu pracy;
 10. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki;
 11. oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 12. podczas nieobecności Dyrektora, zastępuje go nauczyciel, zatrudniony w Bibliotece i zatwierdzony przez organ prowadzący;

 

V  KOMPETENCJE  RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

§ 7

 1. Rada jest kolegialnym organem Biblioteki realizującym zadania wynikające ze statutu i regulaminów wewnętrznych.
 2. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako jej przewodniczący oraz pracownicy pedagogiczni biblioteki.
 3. Regulamin działania Rady nie może być sprzeczny ze Statutem Biblioteki.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
 1. zatwierdzanie rocznych planów pracy Biblioteki;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w Bibliotece;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Biblioteki.
 1. Rada opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Biblioteki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. projekt planu finansowego Biblioteki;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom i innym pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1.  Rada Pedagogiczna:
 1. przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia członkom Rady;
 2. dokonuje zmian w regulaminach wewnętrznych;
 3. występuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

§ 8

 

 1. Spory kompetencyjne pomiędzy Radą  a Dyrektorem są rozwiązywane na zasadzie negocjacji. W przypadku nie uzyskania konsensusu spory rozstrzyga organ nadzorujący.

 

VI  ORGANIZACJA   BIBLIOTEKI

 

§ 9

 1. Szczegółową organizację funkcjonowania Biblioteki określa w każdym roku szkolnym arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia, z uwzględnieniem rocznego planu pracy biblioteki oraz planu finansowego Biblioteki.
 2. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą wydziały:
 1. gromadzenia i opracowywania zbiorów;
 2. udostępniania zbiorów;
 3. informacyjno-bibliograficzny;
 4. administracyjno-obsługowy.

     2a  W Bibliotece tworzy się samodzielne stanowisko pracy bibliotekarza systemowego, podległe bezpośrednio dyrektorowi.

 1.  Wydziały tworzy, likwiduje i przekształca Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę i organ prowadzący.
 2. Pracą w wydziale i filii kieruje kierownik.
 3. Kierownika wydziału i filii powołuje i odwołuje Dyrektor.
 4. Na wniosek Dyrektora organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie innych stanowisk kierowniczych.
 5. Do zadań kierownika wydziału należy:
 1. organizowanie bieżącej działalności wydziału;
 2. planowanie pracy wydziału i sprawozdawczość;
 3. kontrolowanie dyscypliny pracy;
 4. sprawowanie merytorycznej opieki nad pracownikami wydziału.

8. Integralną część Biblioteki stanowią filie, które mają swoje siedziby w Garwolinie, Łosicach, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie.

9. Biblioteki filialne noszą nazwę: „Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w ........................ ”.

10. Ustalona nazwa Biblioteki i filii jest używana w pełnym brzmieniu.

11. Filie używają pieczęci zawierających następujące nazwy:

 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Garwolinie,
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Łosicach,
 • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim,
 •  Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Sokołowie Podlaskim,
 •  Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie.

12. Filie objęte są budżetem Biblioteki.

13. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.

 

§ 10

 1. Biblioteka działa w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka oświatowa nieferyjna i umożliwia dostęp do swoich zbiorów w cyklu zmianowym, od poniedziałku do piątku, w soboty pracownicy pełnią dyżury.
 2. Godziny pracy placówek ustala się w zależności od potrzeb środowiska i możliwości kadrowych, o czym stanowi Regulamin Organizacyjny.
 3. W wakacje, ferie szkolne i przerwy świąteczne Biblioteka i jej filie udostępniają zbiory na podstawie odrębnego harmonogramu opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Radę.

 

 

VII  PRACOWNICY  BIBLIOTEKI

 

§ 11

 1. Do realizacji zadań statutowych Biblioteki zatrudnia się bibliotekarzy.
 2. Zasady ich zatrudniania i wynagradzania w Bibliotece określają odrębne przepisy.
 3. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
 1. gromadzenie różnego typu zbiorów,
 2. rejestrowanie nabytków w inwentarzach,
 3. opracowywanie zbiorów,
 4. tworzenie katalogów i kartotek,
 5. udostępnianie zbiorów,
 6. udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych,
 7. udzielanie pomocy bibliotekarzom szkolnym i prowadzenie instruktażu,
 8. popularyzację zbiorów,
 9. wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań.
 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracji
  i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników wymienionych w pkt. 4 określają odrębne przepisy.
 3. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników znajdują się w aktach osobowych.

 

VIII ZBIORY BIBLIOTEKI

 

§ 12

 

 1. Biblioteka Pedagogiczna i jej filie gromadzą materiały biblioteczne w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne, obejmujące w szczególności:
 1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 3. literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 4. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 5. podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
 6. materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,
 7. materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie dla szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,
 8. materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 

IX POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 13

 

 1. Załącznik do statutu stanowi schemat organizacyjny Biblioteki.
 2. Biblioteka jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa
  Mazowieckiego. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 1/2013 niniejszy Statut obowiązuje od dnia  11 kwietnia 2013 r.

 

Załączniki:

 1. Schemat organizacyjny
 2. Godziny pracy biblioteki
 3. Aneks zmian w "Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach"

Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna

Załącznik nr 2

 

Godziny pracy Biblioteki

 

 1. Biblioteka w ciągu roku szkolnego pracuje w cyklu dwuzmianowym. Dla czytelnika biblioteka jest czynna w pon., wt., śr., pt. od godz. 9.00 do godz. 18.00, w czwartki od 12.00 do 18.00. W soboty nauczyciele pełnią dyżur od 9.00 do 15.00.
 2. Czas pracy bibliotekarze obejmuje cykl zmianowy w pon., wt., śr., czw.,  pt. od godz. 8.00 do godz. 18.00. W sobotę pełnia dyżur od 8.00 do 15.00.
 3. W okresie wakacyjnym wszystkie placówki pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 dla czytelnika 9.00 - 15.00.

 

 

Załącznik nr 3

Aneks zmian w "Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach"

Wytworzył:
(2013-04-12)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wasilewska Beata
(2013-09-02 15:12:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 224060