Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Czwartek 19.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferta pracy - Główny Księgowy

Siedlce, 25.01.2016 r.

 

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b)     ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)     posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera – pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

2) posiadanie znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania jednostki budżetowej i zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, planu kont i klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, przepisach podatkowych,

3) posiadanie wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości ( pakiet programów Vulcan -  Księgowość Optivum, SJO Bestia, e-PRRON, Płatnik, GUS e-Portal, OTAGO)

4) doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej lub państwowej zajmujących się realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania,

5) posiadanie predyspozycji do pracy na stanowisku kierowniczym,  organizowania pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

6) posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacja

 

3. Zakres zadań  wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości  jednostki,

2) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,

5) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów,

6) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji ZUS, US, PFRON

8) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i pozostałych aktów normatywnych regulujących sferę finansowej działalności placówki,

9) wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa  należą do kompetencji głównego księgowego,

10) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.

 

4. Informacja o warunkach pracy  na stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia -  1 etat,

2) umowa o pracę - zatrudnienie  od  01.04.2016 r.

3) możliwość rozwoju zawodowego,

4) praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych, budynek nie przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

5) Miejsce pracy – Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi poniżej 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny podpisane klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z poź.zm.)

2) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy ( bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy )  potwierdzające wymagany staż pracy

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 04.02.2016 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlcach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w  inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu  wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

 

8. Pozostałe informacje:

1) Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne i przejdą do następnego etapu naboru,   zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

2) Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:

a. zostanie zobowiązany do przedłożenia oryginałów złożonych dokumentów,

b. zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia   lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku,

c. zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

3) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z dnia 9 września 2014 r. poz.120 z póź.zm.)

4) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP na stronie internetowej  Biblioteki  Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach www.bpsiedlce.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń.

5) Złożonych dokumentów nie zwraca się. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu    rekrutacyjnego aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór będą komisyjnie niszczone.

 

Dyrektor
(-)   dr Marzena Kowalczuk

DO POBRANIA:

- Kwestionariusz osobowy

- Oświadczenia


 
 
ilość odwiedzin: 155816

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X