☰ Menu Prawe Menu ☰
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady korzystania ze zbiorów

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ im. Heleny Radlińskiej W SIEDLCACH

                                                                               I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulaminy wypożyczeń i udostępnień Biblioteki Pedagogicznej
w Siedlcach określają sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących jej własność oraz  ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych:

  a. regulamin Wydziału Udostępniania Zbiorów,
  b. regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
  c. regulamin Czytelni.

2. Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów, Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie dokumentów względnie zamknąć poszczególne wydziały udostępnień na pewien okres.

 

                                                        II. REGULAMIN WYDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW


                                                                              § 1 Prawa czytelnika


1.    Ze zbiorów mogą korzystać niżej wymienione osoby legitymujące się ważnym dokumentem zameldowania lub zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego:

    a) nauczyciele ,
    b) studenci,
    c) uczniowie,
    d) inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,  a w przypadku placówek filialnych - zgody kierownika filii.

2. Ilość wypożyczanych jednorazowo dokumentów zależna jest od statusu czytelnika: nauczyciele - 8 egz., studenci - 8 egz., uczniowie  - 4 egz., inni czytelnicy - 4 egz.

3. Czytelnik wypożycza dokumenty osobiście na swoje nazwisko. W szczególnych wypadkach może upoważnić inną osobę do korzystania ze swojej karty.

4. Książki wypożyczane są na 30 dni; zbiory specjalne /materiały audiowizualne i druki towarzyszące/ - na 7 dni.

5. Termin zwrotu wypożyczonych książek może być przesunięty dwukrotnie na okres nie dłuższy niż 60 dni; zbiorów specjalnych /materiały audiowizualne i druki towarzyszące/ - o 14 dni, o ile nie ma na nie zapotrzebowania.

6. Czytelnik może rezerwować dokumenty, które w danej chwili są wypożyczone.

7. Jeżeli czytelnik potrzebuje dokumentu, którego nie ma w księgozbiorze, może starać się o jego wypożyczenie z innej biblioteki. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

                                                                           § 2 Obowiązki czytelnika

1. Przy zapisie zgłaszający się powinni: a/ okazać dowód osobisty, legitymację służbową, studencką lub uczniowską
b/ zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do przestrzegania go.

2. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie adresu, nazwiska, miejsca pracy, studiów.

3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania dokumentów będących własnością społeczną.

4. W wyjątkowych wypadkach biblioteka może prosić o zwrot dokumentu przed upływem ustalonego terminu.

5. Czytelnik odpowiada prawnie za wypożyczone dokumenty. Samowolne przekazywanie książek innej osobie jest zabronione.

6. Czytelnik winien wykazać zrozumienie dla potrzeb innych czytelników, nie przetrzymywać dokumentów i zwracać je w terminie ustalonym w  § 1.

7. Jeżeli czytelnik przetrzymuje dokumenty ponad termin ustalony w  § 1 otrzymuje ponaglenia o zwrot / na koszt czytelnika /.

8. Biblioteka pobiera opłatę za przetrzymywanie dokumentów ponad ustalony termin w wysokości ustalonej przez dyrektora.

9. Opłaty za przetrzymywanie dokumentów podlegają umorzeniu
w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki lub kierownicy filii.

10. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu dokumentów lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

11. Czytelnik winien strzec wypożyczone dokumenty przed zniszczeniem, zagubieniem. Powinien zwrócić uwagę na stan dokumentu przed jego wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

12. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych przez siebie dokumentów. Wysokość odszkodowania z tego tytułu określa kierownik Wypożyczalni w zależności od wartości i stopnia jego zniszczenia.

13. W przypadku zagubienia dokumentu czytelnik jest zobowiązany:
a/ dostarczyć dokument tego samego autora pod tym samym tytułem,
b/ zapłacić za zagubiony dokument określoną przez kierownika Wypożyczalni sumę pieniędzy,
c/ przekazać inny dokument odpowiadający potrzebom Biblioteki.

14. Jeżeli zagubiona książka oprawiona była w oprawę introligatorską, czytelnik dodatkowo pokrywa koszty oprawy.

15. W przypadku zagubienia dokumentu szczególnie cennego dla biblioteki, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia określonej kwoty przez dyrektora biblioteki.

                                                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 2 lutego 2012 r.
Od dnia 15 lutego 2012 r. przestaje obowiązywać poprzedni Regulamin Wydziału Udostępniania Zbiorów.


                                                   III. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI   MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

Wypożyczanie międzybiblioteczne polega na sprowadzaniu materiałów  - na specjalne życzenie czytelnika - z innej biblioteki.

Zasady stosowane w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

2. Książka znajdująca się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej, mimo że jest wypożyczona, nie może być sprowadzona z innej biblioteki.

3. Z powodu zdarzającego się dość długiego terminu oczekiwania na zamówione materiały, czytelnicy winni zgłaszać zapotrzebowanie na nie znacznie wcześniej.

4. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły uwzględniając następujące dane:

    dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania;

    dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

           Zamówienie pozostaje w bibliotece. Na jego podstawie bibliotekarz wypełnia rewers.

5. Książki sprowadzone, udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.

6. Termin wypożyczenia książek ustala biblioteka macierzysta, z której książka pochodzi.

7. Za każdy sprowadzony egzemplarz książki, biblioteka pobiera od zamawiającego 15 zł opłaty bezzwrotnej, na poczet kosztów przesyłki.

8. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie czytelnik.

9. Zamówienie można złożyć w Dziale Udostępniania Zbiorów.

10. Nie wysyłamy zbiorów specjalnych.


                                                                                    ANEKS

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2008 r. ustalono, iż:

1. Od 01.10.2003 r. pracownicy Wydziału Udostępniania Zbiorów pobierać      będą kaucje za książki określone przez dyrektora placówki.

2. Wysokość kaucji ustala dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

3. Kaucja nie odebrana po upływie roku nie podlega zwrotowi.

4. Kaucja dotyczy następujących dokumentów:
„Dzieje wychowania" - S. Wołoszyn,
„Historia wychowania" T.I - pod red. Ł. Kurdybachy,
„Historia wychowania" T. II - pod red. Ł. Kurdybachy.


Aneks

do

ZASAD KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  im. Heleny Radlińskiej

W SIEDLCACH

II.  REGULAMIN   WYDZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 1 Prawa czytelnika

z dnia 15 lutego 2012 r.

Zostaje zmieniony

    punkt 4: Książki wypożyczane są na 30 dni; zbiory specjalne/materiały audiowizualne i druki towarzyszące/ - na 7 dni.

na :

    punkt 4: Książki wypożyczane są na 30 dni; zbiory specjalne/materiały audiowizualne i druki towarzyszące/ - na 7 dni, płyty kompaktowe PK - na 30 dni.
    Aneks został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
    w dniu 13 IX 2012 r.

 

                                                                                 IV.  REGULAMIN  CZYTELNI


                                                                                § 1

                                                                    Prawo korzystania

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

                                                                               § 2
                                                                 Warunki korzystania

1. Korzystanie ze zbiorów w Czytelni jest bezpłatne.
2. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz picia napojów.
3. Wierzchnie okrycia, teczki, torby i plecaki należy pozostawić w szatni lub w wyznaczonym miejscu.
4. Czytelnik pozostawia u dyżurującego bibliotekarza ważny dokument tożsamości.
5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
6. Czytelnik ma prawo do korzystania ze zbiorów Czytelni, a także innych dokumentów zgromadzonych w bibliotece.
7. Z dokumentów elektronicznych Czytelnik może korzystać w Internetowym Centrum Multimedialnym, na zasadach określonych w jego regulaminie.
8. Materiałów z Czytelni nie wypożycza się.
9. Dokumenty udostępnione Czytelnik zwraca bibliotekarzowi. Dokumenty z wolnego dostępu Czytelnik pozostawia na stoliku.
10. W Czytelni istnieje możliwość podłączenia się do Internetu z własnym laptopem.
11. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik otrzymuje zwrot dokumentu tożsamości.

                                                                                 § 3

            
                                                                      Porady i informacje

Czytelnik może zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące zbiorów znajdujących się
w bibliotece oraz sposobu korzystania z nich.

                                                                                                § 4


                                                                    Poszanowanie zbiorów


1. Czytelnik obowiązany jest do szanowania zbiorów biblioteki będących własnością społeczną.

2. Za uszkodzone zbiory czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową. Wysokość odszkodowania określa Kierownik Czytelni/Filii.

3. Bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie na kwotę wpłaconą z tytułu uszkodzonych zbiorów.

4. Czytelnik, który nie zastosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do Korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

5. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 października 2008 r.

6. Od dnia 30 października 2008 r. przestaje obowiązywać poprzedni regulamin Czytelni.

 


                                                                               Zarządzenie
                                                                 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
                                                                 im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
                                                           nr 021/15/08 z dnia 30 października 2008 r.
                                               w sprawie przechowywania i korzystania ze zbiorów wydanych
                                                                           przed 1945 rokiem

                                                                                § 1

Zbiory książkowe wydane przed 1945 r. stanowią wydzieloną część księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

                                                                                § 2

Wyżej wymienione zbiory, ze względu na swoją wartość, wymagają szczególnej ochrony. W związku z tym powinny być przechowywane w magazynie Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.

                                                                                § 3


Udostępnianie zbiorów książkowych sprzed 1945 r. odbywa się tylko w godzinach 9ºº - 18°° przy  biurku pracownika Czytelni.

                                                                                § 4

Pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać tych zbiorów poza teren Czytelni.

                                                                                § 5

Zakazuje się dokonywania kserokopii tychże zbiorów.


                                                                               § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2008 r.
                                              
                                                                               § 7

Traci moc zarządzenie Nr 3/99 z dnia 19 lutego 1999 r.

 


                                                                Zarządzenie Nr 021/1/2012
                                                         Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
                                                          im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
                                                                   z dnia 2 lutego 2012 r.
                                              w sprawie kar i darowizn pobieranych od czytelników


Na podstawie Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej i jej  Filii zarządzam co następuje:

                                                                                § 1

1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad ustalony w regulaminie termin, winien zapłacić karę za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych w wysokości 1 złoty za tydzień za jeden dokument.

2. Wysokość opłaty za wysłanie upomnienia wynosi:

    za I i II - 2 zł.,
    za III i każde następne - 5 zł.

3. Kara pieniężna pobierana od czytelnika jest rejestrowana
w systemie PROLIB  i odprowadzana na konto biblioteki.

                                                                               § 2

1. Czytelnicy otrzymujący kartę biblioteczną lub jej duplikat winni uiścić opłatę w wysokości 3 zł.

2. Kwota ta jest rejestrowana w systemie PROLIB.

                                                                              § 3


1. Kaucja za  określone przez dyrektora książki wynosi 50 zł.

2. Po oddaniu książki kwota ta zostaje zwrócona.

                                                                              $ 4


1. Opłata pocztowa za książki przesłane z filii Biblioteki Pedagogicznej wynosi min. 20 zł.

                                                                              § 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

                                                                              § 6

Traci moc zarządzenie Nr 021/2/2011 r.


Rodzaje oraz wysokość opłat pobieranych przez Bibliotekę Pedagogiczną im Heleny Radlińskiej w Siedlcach


Wysokość opłat

1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

W przypadkach losowych, Biblioteka może odstąpić od pobrania opłaty lub ją zmniejszyć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BP lub Kierownik filii  
1 zł za tydzień, za 1 egz.

2. Upomnienie    I, II - 2 zł
III i każde następne - 5 zł


3. Egzemplarz zagubiony lub zniszczony    Wartość każdorazowo określa kierownik WUZ

4. Karta biblioteczna lub jej duplikat - 3 zł

5. Kserokopia lub wydruk komputerowy -  0.20 zł

6. Kaucja za książkę - 50 zł

7. Opłat pocztowa za książki przesłane z filii min. 20 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wasilewska
(2013-09-02 15:20:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wasilewska
(2013-09-02 15:21:53)
 
 
liczba odwiedzin: 208508

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X